Studie rekonstrukce úpravny vody malého výkonu

2010-11

Název práce

Studie rekonstrukce úpravny vody malého výkonu

Student

Bc. Lukáš Marišler

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Oponent

Ing. Jiří Ježek

Abstrakt

Moje diplomová práce se zabývá rekonstrukcí Úpravny vody Kudlovice. Úpravna vody se potýká s velkou spotřebou elektrické energie, protože je technologie navržena na vyšší výkon než je nutné. V práci se zabývám výměnou provzdušňovacího zařízení, některých čerpadel a možností využití prací vody z praní filtrů.

Summary

My master’s thesis deals with reconstruction of the Water treatment plant Sdružení obcí Babicko. Water treatment plant is struggling with high electricity consumption, because technology in it is designed for higher performance than is necessary. The work deals with change of aeration equipment, pumps and opportunity of using water from filter regeneration.

Bibliografická citace

MARIŠLER, Lukáš. Studie rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. Brno, 2010. 75 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Prezentace práce