Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě

2011-12

Název práce

Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě

Student

Bc. Miloslav Tauš

Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

V rámci práce byla provedena rekognoskace vodovodní sítě města Slavkova u Brna. Součástí této rekognoskace byla analýza trubních materiálů vodovodní sítě, analýza stáří trubních úseků, posouzení ztrát vody a vyhodnocení poruchovosti. Následně bylo provedeno hodnocení technického stavu vodovodní sítě dle zvolené metodiky. Poté bylo s využitím software CARE-W LTP RSM navrženo několik technickoekonomických alternativ obnovy vodovodní sítě města Slavkova. Dále byl zpracován návrh obnovy konkrétního zvoleného úseku vodovodní sítě. Z práce vyplynula doporučení pro vlastníka a provozovatele vodovodní sítě města Slavkova.

Summary

Within this thesis was carried out a reconnaissance of water distribution network of the city of Slavkov u Brna. The reconnaissance consists of: age analysis of piping materials; water losses evaluation; failure rate evaluation. Then was done a condition assessment of water supply network according to a chosen methodology. Using CARE-W LTP RSM software were projected a few technical-economic alternatives of rehabilitation of water network of the city of Slavkov u Brna. Then was prepared a project of rehabilitation of chosen section of water network. The work resulted in recommendations for the owner and operator of the water network of the city of Slavkov u Brna.

Bibliografická citace

TAUŠ, Miloslav. Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě. Brno, 2011. 71 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. JAROSLAV RACLAVSKÝ, Ph.D. 

Prezentace práce