Složení odpadních vod v sítích tlakových stokových systémů

2010-11 

 

Název práce

Složení odpadních vod v sítích tlakových stokových systémů

Student

Jan Pernička

Vedoucí práce

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Oponent

Ing. Josef Beránek

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá složením odpadní vody v tlakových stokových systémech. Dále pak porovnáním složení odpadní vody v jednotlivých sledovaných lokalitách a vyhodnocením této odpadní vody na základě určitého zatížení tlakového stokového systému. Závěrem se  provede porovnání s odpadními vodami z klasických gravitačních stok, popř. s jinými alternativními způsoby odvedení odpadních vod.

Summary

This bachelor’s diploma thesis deals with a composition of wastewater in pressure sewerage systems. It compares compositions of wastewater in different surveyed localities and evaluates the wastewater dependant on specific usage of pressure sewerage system. Finally, it compares wastewater from pressure sewerage systems with common gravity sewerage systems, eventually with other alternative means of draining off wastewater.

Bibliografická citace

PERNIČKA, Jan. Složení odpadních vod v sítích tlakových stokových systémů : bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Prezentace práce