Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku

2010-11 

Název práce

Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku

Student

Bc. Ivana Havlasová

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá sanací vodovodní sítě vybraného urbanizovaného celku, konkrétně návrhem sanačního plánu. Zájmovou lokalitou Starý Lískovec, což je městská část Brna. Diplomová práce vychází z podkladů poskytnutých společností Brněnské Vodárny a kanalizace, a.s. Zabývá se zpracováním podkladů, vyhodnocením poruchovosti na vodovodní síti a návrhem sanačních opatření. Jednou ze součástí je hydraulický model, který slouží pro srovnání jednotlivých variant řešení. Výsledky z vyhodnocení a hydraulického modelu jsou použity pro vypracování střednědobého a dlouhodobého plánu sanace.

Summary

This thesis deals with the rehabilitation of water networks selected urbanized area, namely the draft plan of rehabilitation. Interests area is Old Liskovec the site which is part of Brno. The thesis is based on documents provided by the Waterworks and Sewerage Company, Ins.of Brno.It deals with the processing of documents, evaluation of failure in the water network and the proposed rehabilitation measures. One of the components is the hydraulic model used for comparison of alternatives. The results of the evaluation and hydraulic model are used to create medium and long-term rehabilitation plan.

Bibliografická citace

HAVLASOVÁ, Ivana. Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku. Brno, 2011. 84 stran. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský,Ph.D.

Prezentace práce