Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku

2010-11 

Název práce

Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku

Student

Bc. Jiří Fric

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Stanislav Malaník, Ph.D.

Abstrakt

Tématem této diplomové práce je sanace stokové sítě vybraného urbanizovaného celku. Cílem bylo vypracovat sanační plán pro zájmové území obce Pohoří. Kapitoly jsou řazeny tak jak na sebe navazují jednotlivé činnosti v praxi během provádění sanace. Práce vychází z podkladů poskytnutých společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Zabývá se zpracováním podkladů, jejich vyhodnocením a vypracováním sanačního plánu. Součástí je i hydraulický model model stokové sítě, který slouží jako další posuzovací hledisko. Dále jsou pak výsledky vyhodnocení využity k naplánování sanačních opatření z hlediska krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánu sanace. V kapitolách je vždy nejprve popsána teorie, pak následuje praktická část.

Summary

The theme of this thesis is the rehabilitation of sewerage of selected urbanized area. The aim was to work out a plan of the rehabilitation for the area in the village Pohoří. The chapters are arranged the way as the operations in practice during the implementation of rehabilitation following. The work is based on documents provided by Water and Sewerage Hradec Kralove, Inc. It deals with the processing of documents, their evaluation and work out the plan of rehabilitation. It also includes a hydraulic model of the sewer system, which serves as another aspect of assessment. Further, the results of the evaluation used to plan rehabilitation measures in terms of short, medium and long-term rehabilitation play. Every chapter always includes description of the theory, then follow a practical part.

Bibliografická citace

Fric, Jiří. Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku. Brno, 2010. 126 s. Diplomomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce