Roční plán obnovy vybrané části vodovodní sítě města Brna

2010-11 

Název práce

Roční plán obnovy vybrané části vodovodní sítě města Brna

Student

Bc. Petr Hlaváč

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Oponent

Ing. Pavel Dvořák, Ph.D.

Abstrakt

Účelem diplomové práce bylo otestovat danou metodiku na reálných hodnotách, které jsem dostal od BVK, a.s.. Z velké části jsem vstupní data na požádání dostal, některá jsem si obstaral samostatně při obchůzce zájmové lokality. Prvním výsledkem práce bylo určení konkrétní skupiny entit (nejmenší CDAi), určených k obnově. Druhým cílem práce bylo doporučit pro vybrané entity vhodnou technologii sanace.

Summary

The purpose of this thesis was to test the methodology on real values that I got from BVK, Inc.. For the most part, I got input data on request, some data arranged alone in the beat interest of the site.The first result of the work was to identify specific groups of entities to recovery. The second objective was to recommend to the selected entities the appropriate recovery technology.

Bibliografická citace

HLAVÁČ, Petr. Roční plán obnovy vybrané části vodovodní sítě města Brna. Brno, 2010. 70 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Prezentace práce