Riziková analýza vodovodu obecního typu

2011-12

Název práce

Riziková analýza vodovodu obecního typu

Student

Bc. Petra Potyšová

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Oponent

Ing. Pavla Třasoňová

Abstrakt

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobouky u Brna.

Summary

The general aim of Master’s thesis was to analyze a water supply network in the village Klobouky u Brna using the WaterRisk software through the simple and complex methodology. It was performed a measurement of turbidity on water supply network as practical support of undesirable states. Also it was accomplished detailed exploration of the village Klobouky u Brna. Added value of Master’s thesis was a consultation related to a water supply and a water treatment system with technician working for the Vodovody a kanalizace Hodonín company wherefrom water is bought for the village Klobouky u Brna.

Bibliografická citace

POTYŠOVÁ, P. Riziková analýza vodovodu obecního typu : diplomová práce. Brno, 2011. 106 s. , 41 s. příl. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. TOMÁŠ KUČERA, Ph.D. 

Prezentace práce