Posouzení stokové sítě urbanizovaného celku

2010-11

Název práce

Posouzení stokové sítě urbanizovaného celku

Student

Bc. Ondřej Kolář

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Abstrakt

Téma diplomové práce je posouzení stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku. Jedná se o obci Divišov ve středočeském kraji. V rámci Evropské unie byla vydána směrnice Rady ES 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, která uděluje obcím do 2000 EO povinnost odvádět odpadní vody sběrnými systémy k přiměřenému čištění. V rámci této práce byl proveden pasport obce, při kterém byly zjištěny nedostatky na stokové síti. Z ústavu vodního hospodářství obcí byla použita metodika hodnocení technického stavu kanalizačních sítí. Byl proveden také kamerový průzkum v nejproblematičtějších částech kanalizace. Dále je v práci řešeno posouzení stokové sítě na vybraných úsecích programem
DrainURB. Tento program je specializován pro výpočty stokových sítí včetně objemových bilancí průtoků. Po vyhodnocení pasportu byla navržena technická opatření, nebo byla vypracována nová projektová dokumentace k novým stokám.

Summary

The topic of the thesis is assessment of the sewer system in chosen part of urbanized complex, village Divišov situated in central bohemian region. It was issued directive by European Council Directive, called 91/271/European Economic Community. This directive deals with treating of urban waste water. It gives rules to drain waste water outflow into the water collection system for following suitable treating. This rule affects municipalities with over than 2000 equivalent inhabitants. It was made the survey of interest municipality and was determined the volume of defects in local sewer system. Thanks to institute of Water Management was also used assessment methodology of sewer system technical condition. For the most defected parts of system was executed the CCTV survey. In this thesis is also written about the assessment of chosen sections in examined sewer system, this evaluation was made in programm DrainURB, which is specialized for calculation of parameters in sewer system and also for determination of volume flow balances. After the assessment of whole survey was made suggestion for technical measure or was formulated new project documentation of new designed sewer system.

Bibliografická citace

KOLÁŘ, Ondřej. Posouzení stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku. Brno, 2010. 83 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce