Poruchovost čistíren odpadních vod

2010-11 

Název práce

Poruchovost čistíren odpadních vod

Student

Bc. Veronika Vlčková

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Vítězslava Machovcová

Abstrakt

Cílem diplomové práce bude zpracování uceleného přehledu nejčastějších poruch vyskytujících se na čistírnách odpadních vod. Diplomant bude vycházet z údajů, které pozjišťuje od provozovatelů na čistírnách odpadních vod nacházejícím se jihomoravském kraji. Data budou vyhodnocena a srovnána v několika kategoriích.

Summary

The goal of the thesis will be working up of a comprehensive overview of the most common disorders occurring in the sewage treatment plants. Student will use data from operators of the sewage treatment plants located in southmoravian region. Data will be analysed and compared in several categories.

Bibliografická citace

VLČKOVÁ, Veronika. Poruchovost čistíren odpadních vod. Brno, 2011. 142 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce