Pokrokové oxidační procesy v čištění odpadních vod

2010-11 

 

Název práce

Pokrokové oxidační procesy v čištění odpadních vod

Student

Luboš Stříteský

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Petr Hluštík

Abstrakt

Tato práce se zabývá jednotlivými pokrokovými oxidačními procesy (dále jen AOPs), teoretickým principem jejich fungování a některými dalšími aspekty. První kapitola je věnována vysvětlení potřeby AOPs, jakosti vod, znečištění a látkám, které se ve vodě vyskytují. Druhá kapitola je věnována vysvětlení teorie AOPs. Ve druhé kapitole jsou veškeré AOPs rozděleny do dvou skupin a to AOPs na bázi ozonu a na ostatní AOPs. Ve třetí kapitole jsou popsány AOPs využívající ozon, zejména ozonizace a jiné metody pro její zefektivnění. Ve čtvrté kapitole jsou pak popsány ostatní AOPs, které nevyužívají ozon. V poslední, páté kapitole jsou uvedeny příklady ekonomických zhodnocení vybraných AOPs pro různé použití.

Summary

This thesis deals with various advanced oxidation processes (AOPs), their theoretical principle and other aspects. First chapter describes the need of AOPs, water quality and water pollutants. Second chapter describes AOPs theory and divides all AOPs into two groups – AOPs based on ozone and other AOPs. Third chapter describes AOPs based on ozone, especially ozonation and other processes that increase its effectivity. Fourth chapter describes other AOPs which aren’t using ozone. Last chapter introduces economical aspects of selected AOPs for various uses.

Bibliografická citace

STŘÍTESKÝ, Luboš. Pokrokové oxidační procesy v čištění odpadních vod. Brno, 2011. 65 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Prezentace práce