Přehled materiálů kanalizačních stok

2010-11 

 

Název práce

Přehled materiálů kanalizačních stok

Student

Radomír Novák

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Abstrakt

V rámci bakalářské práce je zpracován přehled výrobců materiálů kanalizačních stok běžně dostupným na území České Republiky a porovnání vlastností kanalizačního potrubí. Volba materiálu sloužícího pro dopravu znečištěné vody je klíčovým prvkem při výstavbě, nebo rekonstrukci stokové sítě. Každý materiál má trochu odlišné fyzikálně chemické nebo statické vlastnosti. Znamená to, že neexistuje materiál kanalizačních stok, jenž se hodí pro univerzální použití. V praktické části jsou vypracovány kalkulační listy pro vytipované příčné řezy uložení potrubí, které jsou vzájemně srovnány pro materiály kanalizačních stok. Je zpracováno ekonomické posouzení a vzájemné porovnání vybraných materiálů pro uložení v extravilánu a v intravilánu. Pro sestavení kalkulačních listů byl použit rozpočtářský program SoftTrio. Cílem této práce bylo sestavit zjednodušenou pomůcku pro budoucí investory při rozhodování o výstavbě kanalizačních stok.

Summary

This bachelor work sums manufactures of sewer pipes commonly reachable in the Czech Republic and compares performances of the sewer materials. The right choice of this material is a key to build a reliable sewer system which works for decades. Every specific kind of material has its own qualities. It means, there is no material of sewer system that is perfect for every kind of sewage water. Next section of the work processes cost sheets of the typical beddings used for the sewer pipes in/out of the built-up area. These sheets are copmared all together. For the assembly of the sheets was used estimating software called SoftTrio. The intention of this work was to provide some kind of a tool for investors to make their choices easier.

Bibliografická citace

NOVÁK, Radomír. Přehled materiálů kanalizačních stok. Brno, 2011. 87 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce