Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel


Název projektu

Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-11-66/1462 (BD12100010, BD12200032)

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Spoluřešitelé

Ing. Petr Hluštík
Ing. Jakub Raček
Bc. Lada Marková

Doba řešení

1.4.2011 – 31.12.2012

Abstrakt

Projekt bude zaměřen na problematiku optimalizace stokových sítí a to ze zaměřením na netradiční způsoby odkanalizování obcí (podtlaková a tlaková kanalizace) a na optimalizaci návrhu ČOV vhodných pro uvedené způsoby odkanalizování. V rámci projektu se bude měřit a vyhodnocovat energetická náročnost uvedených systémů a kvalita vypouštěných odpadních vod. Cílem projektu bude sledování a vyhodnocení energetické náročnosti tlakových a podtlakových systémů, optimalizace návrhu z pohledu energetického, vyhodnocení kvality odpadních vod a optimalizace volby technologie ČOV.