Opatření pro úsporu provozu bazénů

2010-11 

Název práce

Opatření pro úsporu provozu bazénů

Student

Bc. Iva Stryková

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

Ing. Josef Beránek

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá možnými úsporami provozu bazénů. V první teoretické části je popsáno rozdělení bazénů a technologie provozu bazénu. Jsou zde podrobně popsány možnosti úspor provozů bazénů, jejich výhody a nevýhody. V druhé praktické části jsou vybrány úspory provozu. Tyto úspory jsou vypočteny na dva konkrétní bazény. Je zde uvedena i návratnost použitých úsporných opatření.

Summary

This thesis discusses the possible savings in operation of pools. In the first part describes the distribution of pools and pool technology operations. They are described in detail the possibility of economical operation of pools, their advantages and disadvantages. The second part is selected saving operation. These savings are calculated based on two concrete pools. There is indicated the return of the austerity measures. 

Bibliografická citace

STRYKOVÁ, Iva. Opatření pro úsporu provozu bazénů. Brno, 2011. 96 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce