Odvádění odpadních vod a návrh ČOV v obci Bouzov

2010-11 

Název práce

Odvádění odpadních vod a návrh ČOV v obci Bouzov

Student

Bc. Kryštof Chmelina

Vedoucí práce

Ing. Marek Horák

Oponent

Ing. Jan Rozsíval

Abstrakt

Práce se zabývá navržením a posouzením možných alternativ a variant odvedení odpadních vod z obce Bouzov a jejich následným vyčištěním. Výsledkem posouzení je doporučení výsledné koncepce, která vykáže nejlepší technické a ekonomické parametry.

Summary

The main focus of this thesis is on suggesting and evaluating possible alternatives and variants of waste-water discharge from village Bouzov and its subsequent purification. The result of the evaluation is a recommendation of a resultant conception which will show the best technical and economical parameters.

Bibliografická citace

CHMELINA, Kryštof. Odvedení odpadních vod a návrh ČOV v obci Bouzov. Brno, 2011. 90 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Marek Horák.

Prezentace práce