Návrh splaškové kanalizace v Linharticích

2010-11 

Název práce

Návrh splaškové kanalizace v Linharticích

Student

Bc. Tibor Csölle

Vedoucí práce

Ing. Marek Horák

Oponent

Ing. Jiří Tuček

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem splaškové kanalizace pro obec Linhartice. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je shrnuta problematika stokování, ve druhé jsou provedeny hydrotechnické výpočty s návrhem dimenzí potrubí a poslední část zahrnuje projektovou dokumentaci ke zvolenému návrhu stokové sítě.

Summary

This master‘s thesis treats of design of a waste water sewerage system of Linhartice. It´s dividend into three seperated parts. The first part is focused on elaboration of a background research of sewerage systém problems. In the second part there are engineering calculations and pipes dimension. And the last part contains of project documentation to selected design.

Bibliografická citace

CSÖLLE, Tibor. Návrh splaškové kanalizace v Linharticích. Brno, 2011. 45 s, príl. 35 s. Diplomová práce. Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodárství obcí. Vedoucí práce Ing. Marek Horák.

Prezentace práce