Návrh postupů obnovy stokové sítě na vybrané části města Brna

2010-11 

 

Název práce

Návrh postupů obnovy stokové sítě na vybrané části města Brna

Student

Aleš Klíma

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Marek Horák

Abstrakt

Práce se zabývá obnovou stokové sítě otevřeným výkopem. Soustředí se na zásady návrhu nové stokové sítě, technologie výstavby a způsob nakládání s odpadními vodami. Součástí závěrečné práce je aplikace poznatků na návrhu obnovy stokové sítě na ulici Elgartova v Brně.

Summary

The work deals with the rehabilitation of sewerage networks open cut. It focuses on the principle of a new sewer system, construction technology and method of transferring waste water. The final work is application of knowledge to the proposed renewal of the sewer system Elgartova Street in Brno.

Bibliografická citace

KLÍMA, Aleš. Návrh postupů obnovy stokové sítě na vybrané části města Brna. Brno, 2011. 87 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce