Možnosti využití šedých vod

2011-12

Název práce

Možnosti využití šedých vod

Student

Bc. Ida Bogáňová

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Abstrakt

Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů, myček a praček. Jejich úpravou je možné získat tzv. vodu bílou, kterou lze využít např. na splachování toalet a pisoárů, zalévání zeleně nebo k úklidu. Předmětem této diplomové práce je uvést možnosti využití šedých vod. V první části této práce bude vypracována rešerše k danému tématu. V následující kapitole budou uvedeny příklady možností využívání šedých vod. Praktická část by měla spočívat v návrhu systému úpravy šedých vod v konkrétním objektu.

Summary

Greywater is waste water from washbasins, showers, baths, kitchen sinks, dishwashers and washing machines. This can be treated to gain so-called white water, which can for example be used for flushing toilets and urinals, watering greenery or for cleaning. The subject of this diploma thesis is to state the possibilities for utilisation of greywater. In the first part of this thesis, research will be elaborated on the given topic. In the following chapters, I would like to state examples of the possibilities for utilisation of greywater. The practical part should consist of design of a system for treatment of greywater in a specific building.

Bibliografická citace

BOGÁŇOVÁ, Ida. Možnosti využití šedých vod. Brno, 2012. 106 s., 6 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce