Možnosti prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody

2010-11 

 

Název práce

Možnosti prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody

Student

Petra Maková

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

Náplní této bakalářské práce je objasnění jedné z částí problematiky úpravy vod. Práce se zabývá možnostmi využití vodárenských zařízení pro první separační stupeň dvoustupňové úpravny vody. Součástí této práce je také výpočet a schéma usazovací nádrže a její začlenění do dvoustupňové úpravny vody.

Summary

The volume of this bachelor work is to clearing one of the problem of water purification. The work deals with possibilities of the utilization of water equipment for the first separace grade of the two grade water purification. The part of this work is also the calculation and the scheme of the sedimantace container and its incorporation into the two grade water purification.

Bibliografická citace

MAKOVÁ, Petra. Možnosti prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody. Brno, 2011. 69 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce