Metody průzkumu a renovace vodovodních sítí

2010-11 

 

Název práce

Metody průzkumu a renovace vodovodních sítí

Student

Štěpán Janča

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Jiří Kozelský

Abstrakt

Cílem této práce je shrnutí poznatků v oblasti průzkumu a renovace vodovodních sítí a následný návrh a aplikace jedné z metod v případové studii. V první části práce je zpracována formou rešerše problematika průzkumu a následných metod renovace vodovodní sítě. V druhé části práce je zpracována případová studie průzkumu a návrhu renovace vodovodní sítě v obci Křižanov.

Summary

The aim of my diploma thesis is to summarize knowledge of survey and rehabilitation of water networks and one of method aplication in case of studying. In first part of this diploma thesis is processing problems of survey and then technique rehabilitations of water networks. In second part is processing case study of survey and project rehabilitations of water networks a urban area Křižanov.

Bibliografická citace

JANČA, Štěpán. Metody průzkumu a renovace vodovodních sítí. Brno, 2011. 68 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce