Metody průzkumu a renovace stokových sítí

2010-11 

 

Název práce

Metody průzkumu a renovace stokových sítí

Student

Ondřej Horák

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Stanislav Malaník, Ph.D.

Abstrakt

V bakalářské práci je řešena problematika renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek. První část této práce se zabývá metodami pro průzkum stokových sítí a kanalizačních přípojek. Druhá část jejich klasifikací podle kódovacího systému ČSN EN 13508-2 a technickým vyhodnocením jejich stavu. Třetí část je zaměřena na bezvýkopové metody renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Mezi uvedené zde patří utěsňovací metody Sanipor, BCG Kanal. Dále jsou zde uvedeny vystýlací metody CLOSE-fit, RELINING, SWAGELINING, OMEGA liner. Vystýlací nástřikové CORROPIPE, dále vystýlací rukávcové KAWO, UV-liner a jako poslední je zde zmíněn příklad metody na místě zhotovované sanace pod názvem SPR. Poslední částí je věnována případové studii, která je zaměřena na aplikaci poznatků získaných během této práce na vybraný úsek sanované stokové sítě.

Summary

The thesis approaches the problem about rehabilitation and survey of sewer networks and sewer connections. The first part of this thesis is concerned with methods for survey of sewer networks and sewer connections. The second part is concerned with their classification according to the coding system ČSN EN 13508-2 and technical evaluation of their condition. The third part is focused on methods of trenchless renovation of sewer networks and sewer connections, for example methods of sealing sewer networks and sewer connections Sanipor or BCG Kanal. There are presented methods for Close fit lining. This is a term used to describe a range of techniques for renovating pipelines, in which the cross section of the liner is temporarily deformed before insertion into the carrier pipe. Among them I can name Swagelining, Omega liner. There is example of inpipe spraying method CORROPIPE. Other methods here include hose bag methods, KAWO and UV-liner and as the last one is mentioned example of method of making site remediation under name SPR. The last section is a case study focused on the application of knowledge gained during this thesis on a selected section of the rehabilitated sewer system.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. Metody průzkumu a renovace stokových sítí. Brno, 2011. 145 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce