Metody pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí

2010-11 

 

Název práce

Metody pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí

Student

Jan Žďára

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Pavel Janás

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá metodami pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy. V druhé kapitole je uvedeno rozdělení bezvýkopových metod výstavby. Třetí kapitola je věnována řízeným metodám bez obsluhy na čelbě, pracovním šachtám, mezitlačným stanicím a výpočtu protlačovací síly. Ve čtvrté kapitole je uveden přehled trub z různých materiálů používaných pro bezvýkopové technologie výstavby. Poslední, pátá kapitola je věnována studii návrhu bezvýkopové výstaby stoky ve městě Polička.

Summary

Bachelor´s thesis deals with trenchless technology for construction of sewer networks. The thesis is divided into five chapters. The first chapter provides basic terms. The second chapter gives a breakdown of trenchless construction methods. The third chapter is devoted to guided methods without operator in forefiled, operating shafts, intermediate pushing stations and calculation of the pushing force. The fourth chapter gives an overview of pipes of different materials used for the trenchless construction technology. The final, fifth chapter is devoted to the study of trenchless sewer construction in the town of Polička.

Bibliografická citace

ŽĎÁRA, Jan. Metody pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí. Brno, 2011. 66 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce