Městské inženýrství II

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi a odpadovým hospodářstvím. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie.Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, prostorová koordinace sítí a sdružené trasy městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. V rámci odpadového hospodářství bude řešena koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu, skládky, spalovny a recyklace.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přenášky

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram výuky – přednášky

Týden   Téma přednášky Přednášející
1.   Úvod. Vznik a vývoj sítí technického vybavení (historický vývoj, třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady). Rac
2.   Prostorová koordinace (prostorové uspořádání) sítí technického vybavení. Rac
3.   Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. Rac
4.   Vodovody (vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody, materiály a armatury vodovodů). Rac
5.   Stokové sítě (navrhování stok, stokové soustavy, odtok dešťových vod a splaškových vod, materiály stok a objekty na stokové síti, přípojky, nakládání s dešťovými vodami). Rac
6.   Tepelné sítě (systémy centrálního zásobení teplem, horkovody a parovody, materiály tepelných sítí, trubní a stavební části). Rac
7.   Zásobení plynem (vlastnosti topných plynů a potřeba plynu, tlakové úrovně plynovodů, zákonitosti proudění plynu). Trubní materiály, vystrojení a stavba plynovodů. Rac
8.   Nakládání s dešťovými vodami v intravilánu. Rac
9.   Státní svátek Státní svátek
10.   Energetické a sdělovací sítě. Rac
11.   Výstavba a sanace trubních sítí I – výkopové a bezvýkopové technologie. Rac
12.   Odpadové hospodářství – koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu. Hl
13.   Odpadové hospodářství – skládky, spalovny, recyklace odpadů. Hl