Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

2010-11 

 

Název práce

Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

Student

Kristýna Magnusková

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Petr Hluštík

Abstrakt

Tato práce se zabývá problematikou čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu, klade důraz na možné znovu využití vyčištěných odpadních vod . Práce je rozdělena do dvou částí, kde v první části je problematika zpracována teoreticky. Přehled typů potravinářského průmyslu včetně příslušných technologií čištění odpadních vod používaných v daném průmyslu.
Druhá část obsahuje krátkou praktickou studii analýzy materiálových toků ve vybraném potravinářském závodě se zaměřením na znovu-použití vody v areálu závodu.

Summary

This thesis deals with problems of wastewater treatment from food processing industry with emphasis on the potential reuse of treated water. Thesis is divided in two parts. First part describes problems theoreticaly and rewiews types of food processing industry including applicable technologies for wastewater treatment.Second part contains short practical study of water flow mass balance analysis in choosen food processing factory with emphasis on weater reuse.

Bibliografická citace

MAGNUSKOVÁ, Kristýna. Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu: Wastewater Treatment from Food Processing Industry. Brno, 2011. 60 s. Bakalářská práce. VUT v Brně, Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Prezentace práce