Čistírna odpadních vod Brno – Modřice

2010-11 

 

Název práce

Čistírna odpadních vod Brno – Modřice

Student

Miroslav Maršík

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Jiří Kozelský

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s počátky čištění odpadní vody a výstavbou první mechanicky biologické čistírny odpadních vod v Brně a její následné rekonstrukce. Budou porovnány technologické parametry a jejich provozní náklady. Práce bude určena pro projekční kanceláře, vodohospodářské firmy i širokou veřejnost.

Summary

The aim of this bachelor thesis is to make the reader acquainted with the waste water treatment beginnings and with the construction and further reconstruction of the first mechanically biological waste water treatment plant in Brno. There will be compared technological parameters and their operating costs. The thesis is intended for engineer’s offices, water companies and general public.

Bibliografická citace

MARŠÍK, Miroslav. Čistírna odpadních vod Brno – Modřice. Brno, 2011. 94 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce