Intenzifikace ČOV technologií MBR

2010-11 

Název práce

Intenzifikace ČOV technologií MBR

Student

Bc. Daniel Polášek

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Roman Vachovec

Abstrakt

Tématem diplomové práce je zpracování problematiky intenzifikace ČOV technologií MBR. V první části práce je zpracován přehled problematiky membránových technologií využívaných v čištění odpadních vod, včetně zhodnocení předností a nevýhod oproti konvenčním metodám čištění odpadních vod se separací kalu v dosazovacích nádržích. Jsou popsány typy používaných membrán, jejich uspořádání, princip provozu a čištění. Dále je uveden přehled používaných ponorných membránových modulů a několik vybraných realizací membránových čistíren odpadních vod. V druhé části práce jsou teoretické poznatky využity ke zpracování projektu intenzifikace ČOV Pasohlávky. Projekt obsahuje popis stávajícího a výhledového stavu, hydrotechnické výpočty, situaci a technologické schéma.

Summary

Subject of this master´s thesis is upgrading wastewater treatment plants using membrane technology (MBR). First part of the thesis contains a short discussion of membrane technologies applications in wastewater treatment and shows the advantages and disadvantages in comparison with classical methods of wastewater treatment with activated sludge separation in settling tanks. The thesis describes the types of membranes, their configuration, principles of operation and cleaning. Furthermore a review of the submerged membrane modules used today and several selected membrane wastewater treatment plants are discussed. In the second part of thesis the theoretical statements are used in a project of upgrading WWTP Pasohlávky (CZ). This project consist of description of current and perspective state, hydrotechnical calculations, layout and technological scheme.english summary

Bibliografická citace

POLÁŠEK, Daniel. Intenzifikace ČOV technologií MBR. Brno, 2011. 110 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně.

Prezentace práce