Institucionální podpora 7. rámcový program

Program na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží, v níž byl uchazeč vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s pravidly příslušného programu, proto český poskytovatel již odborné hodnocení obsahu žádosti neprovádí.

Smyslem programu je motivovat české výzkumné týmy k vyšší účasti v komunitárních programech, neboť Česká republika přispívá na podporu evropských programů mandatorně a je proto v jejím zájmu získat prostřednictvím vysoké české účasti maximální výši prostředků na výzkum, vývoj a inovace zpět do České republiky.

Oprávnění žadatelé:

Výzkumné organizace splňující podmínky stanovené Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Oprávněné projekty:

Jedná se o projekty evropských komunitárních programů výzkumu a vývoje zadávaných direktoráty Evropské komise – zejména DG RTD, DG INFO, DG ENTER a DG TREN, jichž se účastní české řešitelské týmy. Podmínkou přijetí projektů k financování je, aby řešený projekt byl zahájen nejdříve k 1.1.2007 a v době podání žádosti byl ještě řešen a aby byl příslušný program, v jehož rámci je projekt řešen, programem výzkumu a vývoje.

Kódy programů:
„V současné době jsou přiděleny kódy níže uvedeným programům:

7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

7B – Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství

7C – Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

7E – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7F – Finanční mechanismy EHP/Norsko

7G – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání

7H – Společné technologické iniciativy

Hraniční programy eContentplus, eParticipation, Intelligent Energy Europe – The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) a projekty CSA (Koordinanční a podpůrné akce) nebyly uznány za způsobilé.“