Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – WaterRisk


Název projektu

Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – WaterRisk

Zadavatel

MŠMT – Národní program II

Evidenční číslo

2B06039

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Řešitelský tým ÚVHO

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing: Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Spoluřešitelé

MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav
Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Vodárenská akciová společnost, a.s.

Doba řešení

2006 – 2010

Stránky projektu

www.waterrisk.cz

Abstrakt

Cílem projektu je vývoj a návrh metodiky pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při dodávce pitné vody, jako jedné ze základních složek životního prostředí. Navrhovaná metodika bude založena na implementaci teorie analýzy a řízení rizik, přičemž hlavní pozornost bude věnována nebezpečím a nežádoucím stavům, které mohou mít vliv na omezení a přerušení dodávek pitné vody a její kvalitu, která je sice definovaná příslušnou legislativou, ale ta nemůže nikdy postihnout všechna existující rizika. V rámci řešení projektu bude prověřena možnost implementace metody HACCP (Hazard Analysis at Critical Control Points) při výrobě a distribuci pitné vody. Tento přístup, který je již řadu let používán při výrobě potravin, navrhuje Světová zdravotnická organizace i Evropská komise zavést též ve vodárenství. Řešení projektu bude zároveň koordinováno s řešením mezinárodních projektů (program COST) a TECHNEAU (6.rámcový program EU), do kterých jsou navrhovaní řešitelé projektu zapojeni.

Seznam výsledků