Hodnocení poruch na vodovodních řadech a přivaděčích

2010-11 

Název práce

Hodnocení poruch na vodovodních řadech a přivaděčích

Student

Bc. Ondřej Bojanovský

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Ladislav Haška – BVK a.s.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruchovosti vodovodního potrubí a přivaděčů. Práce se člení na dvě hlavní části. První část je zaměřena na teoretický popis poruchovosti a terminologii, dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch a vliv jednotlivých faktorů na jejich vznik. Dále je pojednáno o problematice ztrát vody a metodice jejich odhadu. Ve druhé části je proveden návrh evidence poruch a jejich kategorizace. Poté jsou hodnocena data z případové studie.

Summary

The diploma thesis deals with the failure rate of pipelines and feeder canals. The thesis consists of two parts. The first part focuses on the theoretical description and terminology of failure rates. There are also listed the most frequent causes of defects and individual factors influencing them. Apart from this, you can find there the topic of water loss and methodology of its estimation. The second part contains the proposal of failure rate evidence and its categorization.After that, the data of case study are analyzed.

Bibliografická citace

BOJANOVSKÝ, Ondřej. Hodnocení poruch na vodovodních řadech a přivaděčích. Brno, 2010. 94 s., 2 s. přílohy. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Prezentace práce