Hospodaření se srážkovými vodami v generelu městského odvodnění

2010-11 

Název práce

Hospodaření se srážkovými vodami v generelu městského odvodnění

Student

Bc. Zuzana Jelínková

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Radovan Haloun, CSc.

Abstrakt

Práce se zabývá užíváním, retencí a infiltrací dešťové vody. Dešťová voda byla dříve chápána jako problém, který je třeba z urbanizovaného území rychle odsunout. Srážková voda se dnes z většiny zastavěných ploch nedostane přirozenou cestou zpět do přírodního koloběhu vody. Nová koncepce mění přístup k dešťovým vodám od jejich likvidadce k hospodařenín s nimi. Nové koncepční řešení odvodnění se přibližuje přirozenému způsobu odvodnění v nezastavěných povodích a zmírňuje negativní následky urbanizace krajiny. Při zohlednění místních podmínek je třeba sledovat v první řadě redukci povrchového odtoku a jeho lokálního vsakování a teprve v druhé řadě se uchýlit k zavedení vod do stokové sítě. V praktické části práce byl pomocí softwaru MikeUrban vypracován návrh odvodnění vybrané lokality rozvojových ploch v Poštorné ve městě Břeclav. Záměrem bylo odvedení dešťových vod  dešťovou kanalizací se zaměřením na zpomalení či snížení přímého odtoku dešťových vod do kanalizace vybudováním retenčních zařízení na kanalizaci či využíváním nebo zasakováním dešťových vod ze střech. Dále byly vyhodnoceny možnosti hospodařit s dešťovou vodou na celém území města Břeclav. Cílem bylo posouzení a vyhodnocení stávající zástavby a rozvojových ploch z hlediska možného zavedení decentralizovaného odvodnění namísto stávajícího konvenčního odvodnění a to podle různých kritérií.

Summary

The work deals with stormwater harvesting, retention and infiltration. Stormwater used to be seen as a problem which is necessary to displace from urban area. Stormwater cannot leave naturally build-up areas to get back to hydrological cycle. The new conception changes the approach to stormwater ranging from liquidation to management of it. The new conceptual solution of drainage is close to natural drainage in non build-up areas. It also diminishes the negative effects of landscape urbanization. When taking into account the local conditions, it is necessary to watch the reduction of surface run-off and its local percolations first and secondly the lead the waters into sewage system. A drainage design selected locations of development areas in Poštorná in city of Břeclav was worked out in practical part of the work using software MikeUrban. The intention was to drainage stormwater by storm sewerage with a focus on slowing down or reducing the runoff into sewerage using retention device on the sewerage or harvesting or infiltration stormwater from roofs. Next, possibilities were also evaluated to manage the strormwater all over the city Břeclav. The aim was to assess and evaluate existing estate and development areas in light of the possible implementation a decentralized drainage instead of the existing conventional drainage, according to various criteria.

Bibliografická citace

JELÍNKOVÁ, Zuzana. Hospodaření se srážkovými vodami v generelu městského odvodnění. Brno, 2011. 97 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Prezentace práce