Hodnocení závěrečných prací

Hodnocení závěrečných prací

Po odevzdání je pro každou závěrečnou práci (bakalářskou nebo diplomovou) vyhodnoceno dvojí hodnocení, jednak vedoucím práce a jednak oponentem.

Vedoucí práce si ve svém hodnocení všímá především přístupu studenta k řešení práce, oponent se pak ve svém posudku zaměřuje více na správnost předloženého řešení.

V zásadě lze očekávat hodnocení v následujících aspektech:

Splnění cílů stanovených zadáním

 • kontrola splnění zadání, kontrola splnění vytčených cílů,
 • zhodnocení přínosů autora;

Přístup studenta k řešení práce

 • účast na pravidelných konzultacích,
 • průběžná práce,
 • tvůrčí a aktivní přístup,
 • zapracování vlastních myšlenek,
 • práce s literaturou;

Odborná úroveň

 • při hodnocení práce je nutné vzít v úvahu specifika konkrétního tématu,
 • správnost navrženého technického řešení (soulad s obecně platnými zásadami, normami atd.), volba vhodných metod (např. srovnávacího postupu a výběr kriterií),
 • způsob provedení rešerše (pokud je součástí),
 • nové poznatky, vlastní přístupy;

Struktura, srozumitelnost, formální náležitosti

 • způsob interpretace výsledků,
 • zdůvodnitelnost a obhajitelnost navržených řešení,
 • vhodné členění práce, její struktura,
 • pravopis,
 • formální náležitosti (např. výkresů).

Posudek oponenta obvykle obsahuje také několik dotazů či připomínek, na které by měl být student u obhajoby schopen odpovídajícím způsobem reagovat. Adekvátnost odpovědí zhodnotí u obhajoby buď oponent (pokud je přítomen) nebo komise.

Nedílnou součástí hodnocení a posudku je závěrečné hodnocení, kde se uvádí hodnocení podle stupnice ECTS (A-F).

Tento text slouží jako informace pro studenty závěrečných ročníků.

 

Přílohy