Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín

2011-12

Název práce

Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín

Student

Bc. Jan Vosáhlo

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

Ing. Pavla Vybíralová

Abstrakt

Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. V praktické části jsou podrobně popsány kontaminující prvky, které je třeba separovat na úpravně. Jelikož se jedná o podzemní zdroje vody, je zde zvýšené množství železa a manganu. Zvýšená pozornost je dána arsenu, který se v posledních letech vyskytuje ve dvou zdrojích vody. Dále jsou zde nabídnuty možnosti odstraňování arsenu na úpravně vody a dva filtrační materiály odzkoušeny v laboratoři. Sledování kvality vody probíhalo vždy ve zdrojích a následně po úpravě v časovém období pěti let, v problematice s arsenem jsou hodnoty zaznamenány za deset let.

Summary

The theme of this thesis is “ Evaluation of water quality in water treatment plant Mokošín“. The source of water supply are 4 artesian wells. The paper first describes the supply area and water treatment plant with individua water treatment technologies. In the practical section there is the specification of contaminating elements required to be separated at the water treatment plant. Since it is an underground source of water, there is an increased amount of iron and manganese. Increased attention is given to arsenic, which occurs in two water sources in recent years. There are also offered the possibilities of removing arsenic at water treatment plant and two filter materials tested in the laboratory. Monitoring of water quality takes place always in resources and after treatment in the time period of five years, the arsenic values are reported for ten years.

Bibliografická citace

VOSÁHLO, Jan. Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín. Brno, 2012. 108 s., 31 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D. 

Prezentace práce