Hodnocení kvality vody koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje

2010-11 

Název práce

Hodnocení kvality vody koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje

Student

Bc. Nikola Streitová

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

doc. Ing. Bohuslav Pivoda, CSc.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je zhodnotit kvalitu vody koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje pomocí vybraných ukazatelů jakosti vody ke koupání ve volné přírodě. Hodnocení kvality vody je v období tří let a to od roku 2008 do roku 2010. Koupaliště jsou hodnocena podle jednotlivých ukazatelů jakosti vody (koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, hodnota pH, průhlednost, kyslík rozpuštěný, chlorofyl, celkový fosfor, sinice). Na závěr je provedeno celkové srovnání jednotlivých koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje.

Summary

The thesis aims to assess the quality of bathing water in the natural pools Southern Moravia Region using selected indicators of water quality for swimming in the natural pools. Evaluation of water quality in a period of three years, from 2008 to 2010. Swimming is assessed by indicators of water quality (coliform bacteria, thermotolerant coliform bacteria, enterococci, pH, transparency, dissolved oxygen, chlorophyll, total phosphorus, cyanobacteria). At the end, an overall comparison of different pools in the natural pools Southern Moravia Region is made.

Bibliografická citace

STREITOVÁ, Nikola. Hodnocení kvality vody koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje. Brno, 2010. 84s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce