Energetická optimalizace kalového hospodářství na ČOV


Název projektu

Energetická optimalizace kalového hospodářství na ČOV

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-15-1251 (BD12101013)

Odpovědný řešitel

Ing. Ondřej Doležal

Doba řešení

1.4.2011 – 31.12.2011

Abstrakt

Cílem projektu „Energetická optimalizace kalového hospodářství na ČOV“ je vyhodnocení jednotlivých procesů, které mají vliv na kalové hospodářství. Patří sem proces odstraňování tuků, předstrážení (např. dávkování minerálních koagulantů, železitých solí) a s tím spojená změna poměru primárního a sekundárního kalu, dále pak stáří kalu, odstraňování nutrientů, zahušťování kalů, odvodňování a pěnění společně s vznikem vláknitých organismů. Hlavním cílem projektu je optimalizace technologických podmínek procesu anaerobní stabilizace kalů. V projektu se soustředíme na nejrozšířenější metodu zpracování kalu u nás a tou je jejich anaerobní stabilizace. Anaerobní stabilizace kalů a následné využívání bioplynu v kogeneračních jednotkách je nejenom ekonomickým přínosem pro čistírnu, ale má také značný ekologický přínos z globálního hlediska – je totiž příspěvkem ke snižování „skleníkového efektu“. Při dobře řízeném provozu takto získaná energie z bioplynu stačí plně pokrýt spotřebu tepla na ČOV a téměř celou potřebu elektrické energie na provoz ČOV. Aby anaerobní stabilizace dosahovala výše uvedené parametry je potřeba se zaměřit v první řadě na optimalizaci technologických podmínek a faktorů ovlivňujících funkci anaerobních reaktorů.