Dosazovací nádrže na čistírnách odpadních vod

2010-11 

 

Název práce

Dosazovací nádrže na čistírnách odpadních vod

Student

Radek Krupica

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Roman Vachovec

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá přehledem teorie a návrhem dosazovacích nádrží na čistírnách odpadních vod. V úvodu práce je popsán technologický proces čištění městských odpadních vod spolu se základní charakteristikou jednotlivých objektů ČOV. Následuje teoretický popis základních funkcí, technologických parametrů a faktorů ovlivňujících provoz dosazovacích nádrží. Dále jsou zpracovány dva přístupy k návrhu dosazovacích nádrží – dle potřebné plochy hladiny a dle potřebné hloubky nádrže. Navazuje popis jednotlivých typů dosazovacích nádrží včetně základního technického řešení, popis jednotlivých stavebních a stavebně-technických částí dosazovacích nádrží. Na závěr je zpracováno porovnání jednotlivých metod, kterými je možné dosazovací nádrže navrhovat. Druhou částí práce (jako příloha) je návrhový a posuzovací software, který umožňuje návrh dosazovacích nádrží pomocí obou základních přístupů – dle potřebné plochy hladiny (ČSN 75 6401) a dle potřebné hloubky nádrže (ATV A 131). Třetím zpracovaným postupem návrhu je US EPA z USA.

Summary

This Bachelor thesis provides the theory and the design of secondary settling tanks at wastewater treatment plants. The introduction describes the technological process of treating municipal waste waters along with the basic characterisations of the individual WWTP objects. It is followed by a theoretical description of the basic functions, the technological parameters and the factors influencing the operation of the secondary settling tanks. Further on, it presents two approaches to secondary settling tank design – the first one considering the water surface area and the second one considering the tank depth. The next part contains the description of the types of secondary settling tanks, including the basic technical solution, and the descriptions of the individual constructional and technical components of the tanks. The conclusion of the thesis offers the comparison of the methods that can be applied when designing secondary settling tanks. The second part of the thesis (Appendix) includes the design and evaluation software, which allows designing secondary settling tanks by means of both fundamental approaches – considering the water surface area (ČSN 75 6401) and considering the tank depth (ATV A 131). The third approach applied is US EPA from the USA.

Bibliografická citace

KRUPICA, Radek. Dosazovací nádrže na čistírnách odpadních vod. Brno, 2011. 55 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Prezentace práce