Dezinfekce pitné vody a její vedlejší produkty

2010-11 

 

Název práce

Dezinfekce pitné vody a její vedlejší produkty

Student

Josef Fuks

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Oponent

Ing. Robert Roh

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá tématem dezinfekce pitné vody a tvorbou jejích vedlejších produktů. Jsou zde popsána jednotlivá dezinfekční činidla, jejich výroba, dávkování a reakce s vodou, stanovení a měření jejich koncentrací ve vodě, jejich výhody a nevýhody. Důraz je kladen zejména na tvorbu vedlejších produktů dezinfekce, na příčiny jejich vzniku a postupy, které vedou k jejich úplnému odstranění nebo alespoň minimalizaci. V této práci je také uveden názorný příklad úpravny vody, která se potýkala s nadlimitní tvorbou vedlejších produktů dezinfekce a tuto situaci byla kvůli změně legislativy nucena co nejdříve vyřešit.

Summary

I deal with the problem of disinfection of drinking water and the production of disinfection by-products in this bachelor work. The component parts of the disinfection agents are described there. Their production, dispensing and reaction with water, determination and measuring of its concentration in water and its pros and cons are also contained. The main importance is on the production of by-products of disinfection, on the causes of their formation and on the procedures that lead to the elimination or minimalization of them. There is also the illustration of water treatment plant that had problems with the excess production of by-products of disinfection. There was a necessity to solve this problem due to the change in the law.

Bibliografická citace

FUKS, Josef. Dezinfekce vody a její vedlejší produkty. Brno, 2011. 62 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Prezentace práce