Databáze vodárenských čerpadel

2010-11 

 

Název práce

Databáze vodárenských čerpadel

Student

Ing. Petr Strážnický

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce na téma „Databáze vodárenských čerpadel“, je zaměřen na problematiku výběru vhodného čerpadla pro vodárenské účely. Součástí práce je analytická, která mapuje stávající nabídku vodárenských čerpadel na tuzemském trhu, jejíž určitý segment je součástí vytvořené databáze čerpadel. Návrhovou část tvoří vlastní databáze čerpadel. Dále návrhová část obsahuje popis prostředí databázi čerpadel a způsob práce s databází.

Summary

The bachelor work on the theme „Database of Pumps for Water Supply“ is aimed at problems of choosing suitable pump for water supply purposes. Part of the work is analysis which makes survey of existing supply of waterworks pumps in the domestic market whose specific segment is part of the created pumps database. Design part describes the database of pumps itself and way of work with it.

Bibliografická citace

STRÁŽNICKÝ, Petr. Databáze vodárenských čerpadel. Brno, 2011. 66 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Prezentace práce