NPA016 – Balneotechnika

Anotace předmětu

Předmět „Balneotechnika“ se zabývá lázeňstvím komunálním a v malé míře i lázeňstvím léčebným. Studenti se v předmětu seznámí s návrhovými parametry bazénů, jako jsou vodní plocha a návštěvnost, s technologií úpravy bazénové vody, a to s principy mechanického předčištění, koagulační a sorpční filtrace, náplavné filtrace, úpravy pH, dezinfekce vody a ničení řas. Rovněž jsou studenti seznámeni se stanovením intenzity recirkulace bazénové vody, návrhem rozvodného systému a prouděním vody v bazénu. Dále je řešena stavba bazénů z hlediska zakládání i provádění a z hlediska konstrukčních i povrchových materiálů. V závěru semestru je řešeno vodní a tepelné hospodářství bazénových areálů a poslední přednášky jsou věnovány lázeňství léčebnému, seznámení se zřídelními strukturami, minerálními a termálními vodami, jejich jímáním, dopravou, akumulací a rovněž s peloidy a jejich využitím.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky a cvičení

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Podmínky k zápočtu

Podmínkou získání zápočtu z předmětu NPA016 je včasné odevzdání správně vypracovaných příkladů č. 1 až 9 , vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce, aktivní účast na cvičeních (povoleny 2 absence). Hodnocení cvičení viz Systém hodnocení ÚVHO.

Počet bodů: 90

Forma odevzdávání příkladů: vytištěné

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. V písemné části zkoušky studenti zpracují odpovědi na 10 otázek z přednášené látky.

Přílohy