CARE-S (Computer Aided REhabilitation of Sewer networks)


Název projektu

CARE-S (Computer Aided REhabilitation of Sewer networks)

Zadavatel

EU – 5. rámcový program

Evidenční číslo

1-ct-2001-001671

Zakázka FAST

RU1241061 

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Doba řešení

 1.10.2002 – 30.9.2005

Abstrakt

Projekt CARE-S je zaměřen na problematiku veřejných stokových sítí. Týká se problémů způsobených stárnutím, poruchami, infiltrací, ztrátami (exfiltrací) a nedostatečnou kapacitou stok. Tyto problémy mohou být příčinou povodní, znečištění recipientu, podzemních vod i půdy, mohou mít vliv na funkci čistírny odpadních vod a nárůst nákladů na její provoz.
Záměrem projektu je vytvořit racionální koncepci pro rozhodovací proces při obnově stokových sítí. Projekt CARE-S je zaměřen na konstrukční i funkční spolehlivost stokových sítí při minimalizaci nákladů a současně i poruch. Konečným produktem bude podpůrný systém rozhodování (Decision Support System – DSS), který umožní vodohospodářům vytvořit a udržovat efektivní systém obnovy stokové sítě.
Základním cílem projektu je vyvinout soubor vhodných nástrojů, které v sobě budou zahrnovat nejefektivnější systém údržby, oprav a obnovy stokových sítí, tak aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost stokové sítě jako celku a aby byly dodrženy sociální, zdravotní, ekonomické i environmentální požadavky.