BSA001 – Vodohospodářské stavby

Anotace předmětu

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.

Přednášky

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Cvičení

Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Filip Mečíř
Ing. Michal Novotný