BS001 – Vodohospodářské stavby

Anotace předmětu

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Přednášky

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Harmonogram přednášek

 1. Týden – Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství, legislativa, organizace státní správy
 2. Týden – Vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
 3. Týden – Jezy, ochranné hráze, odběry vody, plavba
 4. Týden – Vodní nádrže, přehrady, a využití vodní energie
 5. Týden – Hydrologie, koloběh vody v přírodě, ochrana před velkými vodami, rybníky a účelové nádrže
 6. Týden – Základní pojmy a vztahy hydrauliky
 7. Týden – Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí
 8. Týden – Inženýrské sítě
 9. Týden – Zásobování pitnou vodou, doprava vody
 10. Týden – Jímání a ochrana vodních zdrojů, úprava vody
 11. Týden – Stokování
 12. Týden – Čištění odpadních vod
 13. Týden – Balneotechnika

Cvičení

Ing. Tomáš Macsek
Ing. Tomáš Sucháček
Ing. Michal Úterský

Harmonogram cvičení

 1. Týden – Laboratoře VHO (studenti VHO)
 2. Týden – Aktualita z oboru vodního hospodářství (studenti VHO)
 3. Týden – Laboratoře VHO (studenti VST)
 4. Týden – Aktualita z oboru vodního hospodářství (studenti VST)
 5. Týden – Laboratoře VHO (studenti VHK)
 6. Týden – Aktualita z oboru vodního hospodářství (studenti VHK)
 7. Týden – Hydrostatický tlak kapalin – na vodorovnou, šikmou nebo svislou plochu, plování těles, tlak v kapalině
 8. Týden – Proudění kapalin – Bernoulliho rovnice, výtok otvorem
 9. Týden – Proudění reálných kapalin – ztráty v potrubí třením po délce a ztráty místní
 10. Týden – Ustálené proudění vody v korytech – Chezyho rovnice, energetická výška průřezu
 11. Týden – Přepady, vodní skok
 12. Týden – Odtok z povodí – aplikace intenzitního vzorce, racionální metoda
 13. Týden – Zápočtový týden