BPB011 – Hospodaření s vodou v budovách (V)

Anotace předmětu

Student se naučí využívat srážkové vody, čistit splaškové odpadní vody s využitím pro závlahu, separovat, čistit a využívat šedé vody v objektech. Naučí se minimalizovat spotřebu vody v objektech a získá znalosti o ostrovních systémech z hlediska vodního hospodářství. Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Přednášky

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Studijní literatura

 • TNV 759011 – Hospodaření se srážkovými vodami
 • ČSN 759010 – Vsakovací zařízení srážkových vod
 • ČSN 756780 – Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

Harmonogram přednášek

 1. Úvod, legislativa (zákon o vodách, o vodovodech a kanalizacích).
 2. Pitná voda v budovách, vnitřní instalace – požadavky, výpočet.
 3. Odpadní voda v budovách – požadavky, objekty, výpočet.
 4. Srážková voda – požadavky, objekty, výpočet.
 5. Šedé vody – požadavky, objekty, výpočet.
 6. Technické řešení a přehled zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami.
 7. Retence dešťových vod.
 8. Vsakování dešťových vod.
 9. Exkurze.
 10. Způsoby čištění odpadních vod, kořenové a domovní čistírny odpadních vod.
 11. Ukázky z realizovaných staveb.

Harmonogram cvičení

 1. Zadání projektu „Znovuvyužití odpadní vody v rodinném domě“. Zajištění vstupních podkladů.
 2. Výpočet potřeby vody, posouzení kvality pitné vody.
 3. Výpočet množství odpadní splaškové a šedé vody.
 4. Výpočet srážkových vod a vody pro závlahu.
 5. Ekonomická bilance variant likvidace splaškových vod.
 6. Návrh objektu pro likvidaci splaškových vod.
 7. Návrh a výkres ČOV šedých vod.
 8. Návrh a výkres retenční nádrže pro dešťové vody.
 9. Technologické schéma využití dešťových a odpadních vod.
 10. Technická zpráva.
 11. Zápočet.