BPB007 – Vodojemy a čerpací stanice

Anotace předmětu

Schopnost výpočtu objemu jejich akumulace a návrhu výškového umístění vodojemů, vybavení armaturních komor vodojemů, stavební část vodojemů, zásady provozování vodojemů. Schopnost navrhovat technologické vybavení vodárenských čerpacích stanic včetně optimalizovaného návrhu čerpadel, protirázová ochrana čerpadel, stavební část čerpacích stanic.

Posluchač má být seznámen stručně s čerpací technikou obecně, a poněkud blíže se má seznámit s technikou používanou pro čerpání vody čisté i odpadní, některých chemických roztoků a Rozšíří si sortiment výpočtů, které si osvojil v předmětu doprava vody a balneotechnika o aplikace na domHovních vodovodech a na cirkulačních sítích. Doplní je o úlohy týkající se energetických bilancí a finančního hodnocení, návrhy automatických vodáren, evakuačních stanic a jednoduchých protirázových opatření. Cílem je umožnit stavebnímu inženýru samostatně řešit jednoduché případy nasazení čerpací techniky a dobře spolupracovat s inženýrem strojním při řešení složitějších záležitostí a při návrhu stavební části čerpací stanice.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Přednášky, cvičení

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Aktuální harmonogram výuky

Podmínky zápočtu

 • aktivní účast na cvičení
 • absolvování individuální exkurze
 • povinná účast na exkurzi(-ích)
 • odevzdání zadaných příkladů a seminární práce
 • příklady a seminární práce jsou odevzdávány průběžně v termínech dle pokynů vyučujícího
 • příklady a seminární práce jsou zpracovány na vyhovující úrovni
 • max. 2 absence na cvičení

Doporučená literatura a podklady

 • ČSN 75 5355 Vodojemy
 • ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice
 • ČSN EN 1508 Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody, Třídicí znak: 755356
 • ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Třídicí znak: 755011

Zadání příkladů a další podklady jsou sdíleny prostřednictvím OneDrive (Sdíleno se mnou) ve složce BP052.

 

 

Přílohy