BP052 – Vodojemy a čerpací stanice

BP052_otazky_zk_2017Anotace předmětu

Schopnost výpočtu objemu jejich akumulace a návrhu výškového umístění vodojemů, vybavení armaturních komor vodojemů, stavební část vodojemů, zásady provozování vodojemů. Schopnost navrhovat technologické vybavení vodárenských čerpacích stanic včetně optimalizovaného návrhu čerpadel, protirázová ochrana čerpadel, stavební část čerpacích stanic.

Posluchač má být seznámen stručně s čerpací technikou obecně, a poněkud blíže se má seznámit s technikou používanou pro čerpání vody čisté i odpadní, některých chemických roztoků a Rozšíří si sortiment výpočtů, které si osvojil v předmětu doprava vody a balneotechnika o aplikace na domHovních vodovodech a na cirkulačních sítích. Doplní je o úlohy týkající se energetických bilancí a finančního hodnocení, návrhy automatických vodáren, evakuačních stanic a jednoduchých protirázových opatření. Cílem je umožnit stavebnímu inženýru samostatně řešit jednoduché případy nasazení čerpací techniky a dobře spolupracovat s inženýrem strojním při řešení složitějších záležitostí a při návrhu stavební části čerpací stanice.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Přenášky, cvičení

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Aktuální harmonogram výuky

Týden Přednáška Cvičení Datum Příklad
1 Individuální exkurze Individuální exkurze a zpracování seminární práce 20.9 S
2 Vodojem jako objekt, funkce a druhy vodojemů, umístění vodojemů,  objem vody ve vodojemech (příklad)Armaturní komora Armatury 27.9 P1
3 Konstrukce a výstavba vodojemů Využitelný objem vodojemů 4.10 P2
4 Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení Rozměry akumulačních nádrží, hladiny 11.10 P3
5 Exkurze na vodojem Exkurze na vodojem 18.10
6 Čerpadlo, rozdělení čerpadel Manipulační komora vodojemu – skladba trubního vystrojení 25.10 P4
7 Charakteristiky čerpadel, funkční rovnice, čerpací soustavy (příklad) Manipulační komora vodojemu – výkres, konzultační cvičení 1.11 P4
8 Úvod do matematického modelování ve vodárenství Čerpací soustava 8.11 P5
9 Využití prostředků pro matematické modelování při návrhu vodojemů a čerpacích stanic Epanet – statický model vodovodní sítě 15.11 P6
10 Požadavky na čerpací stanice, nátok a sací dispozice, výtlačné potrubí Epanet – dynamický model vodovodní sítě 22.11 P7
11 Regulace a optimalizace provozu čerpadel, automatické tlakové stanice Epanet – projekt 29.11 P8
12 Vodní ráz, speciální armatury Výrobci čerpadel, výběr čerpadla 6.12 P9
13 Provozování čerpacích stanic Zápočet 13.12  –

Podmínky zápočtu

 • aktivní účast na cvičení
 • absolvování individuální exkurze
 • povinná účast na exkurzích
 • odevzdání zadaných příkladů a seminární práce
 • příklady a seminární práce jsou odevzdávány průběžně v termínech dle pokynů vyučujícího
 • příklady a seminární práce jsou zpracovány na vyhovující úrovni
 • max. 2 absence na cvičení

Doporučená literatura a podklady

 • ČSN 75 5355 Vodojemy
 • ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice
 • ČSN EN 1508 Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody, Třídicí znak: 755356
 • ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Třídicí znak: 755011

 

Přednáška č. 9 Hydraulický ráz

Přílohy