BP006 – Projekt vodárenství

Anotace předmětu

V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním. Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Renata Biela, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Podmínky k zápočtu, hodnocení předmětu

  • Docházka – jsou akceptovány max. 2 absence, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (pak je vyžadováno potvrzení pracovní neschopnosti od lékaře)
  • Aktivní účast na cvičeních
  • Odevzdání všech požadovaných příloh projektu v požadovaném rozsahu a úpravě v zápočtovém týdnu, a to vždy v rozvrhových jednotkách, do nichž je student zapsán.

Rozsah příloh bude upřesněn vyučujícími. Přílohy se odevzdávají v tištěné verzi v předepsané složce. Přílohy projektu budou jednotlivě hodnoceny známkou A-F. Celková klasifikace předmětu zohledňuje průměr hodnocení jednotlivých příloh příloh a aktivitu studenta na cvičení.

Harmonogram cvičení

Týden Cvičení Datum (po/čt)
1 Získání mapových podkladů
Seznámení se s lokalitou, vymenzení spotřebiště
Rozvržení hlavních objektů vodovodu
19.9 22.9
2 Potřeba vody 26.9 29.9
3 Dimenzování sítě, hydraulická analýza 3.10 6.10
4 Dimenzování sítě, hydraulická analýza 10.10 13.10
5 Zdroj surové vody 17.10 20.10
6 Jímací objekt 24.10 27.10
7 Vodojem 31.10 3.11
8 Návrh čerpadla 7.11 10.11
9 Konzultace 14.11 17.11
10 Přehledný podélný profil vodovodu 21.11 24.11
11 Podrobný podélný profil vodovodní sítě 28.11 1.12
12 Přehledná situace vodovodní sítě
Technická zpráva
5.12 8.12
13 Zápočet 12.12 15.12