BPA006 – Stokování a čištění odpadních vod

Anotace předmětu

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Přednášky

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Harmonogram přednášek

 1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
 2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
 3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
 4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
 5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
 6. Exkurze na ČOV Modřice.
 7. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
 8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
 9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
 10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
 11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
 12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
 13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cvičení

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Podmínky pro udělení zápočtu

 • odevzdání všech zadaných příkladů, příklady se odevzdávají vždy v papírové formě; v případě nemoci se termín posunuje o doloženou dobu nemoci;
 • docházka – max. tolerovaná absence ve cvičení 2x; v případě nemoci donést potvrzení od lékaře; student si může cvičení nahradit v jiné rozvrhové jednotce;
 • aktivní účast na cvičeních.

Hodnocení studentů ve cvičení

Student je hodnocen za každý odevzdaný příklad podle stupnice ECTS (A-F). Příklady se odevzdávají v následující týden ve vytištěné podobě. V případě odevzdání příkladu mimo kontrolní termín, nemůže student dosáhnout klasifikačního stupně A za pozdě odevzdaný příklad. Celkové hodnocení ze cvičení je průměrem ze všech ohodnocených příkladů. U odevzdaného příkladu se vždy hodnotí jeho správnost, grafické zpracování a včasnost odevzdání.

Harmonogram cvičení

1 týden: Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
2. týden: Dimenzování stokových sítí
3. týden: Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného
území
4. týden: Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
5. týden: Podélný profil stoky
6. týden: Schéma ČOV, rozdílnost při výpočtu přítoku ze stokové sítě na ČOV, konzultace
7. týden: Průtoky na ČOV, přítok z odlehčovací komory na ČOV
8. týden: Vstupní koncentrace na ČOV
9. týden: Emisní standardy NV 401/2015 Sb., směšovací rovnice, účinnost ČOV
10. týden: Přítok na ČOV – návrh čerpací stanice a dešťové zdrže
11. týden: Biologické čištění – aktivační nádrž
12. týden: Biologický stupeň a kalové hospodářství – dosazovací nádrž
13. týden: Zápočet