Analýza smluvních výkonových ukazatelů v oboru vodovodů a kanalizací

2010-11 

Název práce

Analýza smluvních výkonových ukazatelů v oboru vodovodů a kanalizací

Student

Bc. Jan Ševčík

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou implementace Praktické příručky smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR v praxi. Analyzuje vybrané smluvní výkonové ukazatele na fiktivních i reálných datech a prezentuje potencionální problémy spojené s dodržováním doporučených postupů.

Summary

This thesis focuses on the implementation of the Practical guide contractual performance indicators in the field of water supply and sewerage in ČR practice. Thesis analyzes selected contractual performance indicators using fictive and real input data, and presents potential problems associated with recommended procedures.

Bibliografická citace

ŠEVČÍK, Jan. Analýza smluvních výkonových ukazatelů v oboru vodovodů a kanalizací. Brno, 2011. 92 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně.

Prezentace práce