Analýza rizik vodárenských systémů

2010-11 

 

Název práce

Analýza rizik vodárenských systémů

Student

Bc. Jana Mašková

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Miroslav Svoboda – VAS a.s.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je vytvoření nežádoucího stavu do katalogu nebezpečí ve srovnání s projektem Techneau. Další část bude zaměřena na implementaci spojenou s testováním metodiky softwarové analýzy rizik, která byla vyvinuta v rámci vědecko-výzkumného projektu 2B06039 – WaterRisk. Tato podrobná metodika bude testována na podzemním vodním zdroji Březová nad Svitavou a dvěma jeho přivaděči. Přivaděče přivádějí vodu do dvou zásobních vodojemů pro Brno-Čebín a Holé Hory, v rámci implementace bude testován pouze vodojem Holé Hory. Testování bude probíhat v úzké spolupráci s provozovatelem. Prvním krokem bude důkladný popis lokality. Informace budou získávány místním šetřením, rozhovorem s provozním technikem a studiem dostupné dokumentace. Na základě získaných údajů budou v softwarové aplikaci otestovány nežádoucí stavy, které budou hodnotit míru bezpečnosti testované části systému. Výstupem práce bude porovnání testované oblasti s oblastí Vírské přehrady spolu s Vírským oblastním vodovodem, protože se jedná o dva nejdůležitější zdroje pitné vody pro město Brno.

Summary

The thesis aims to create an undesired event, which will be included in the risk catalog project WaterRisk, compared with the project Techneau. The other part will be focused on the implementation locality of risk analyze by using application WaterRisk.cz, which has been developed under the research project 2B06039 – WaterRisk. It will be tested on two water tanks-Čebín and Holé Hory, the implementation will involve only the water tank Holé Hory. Testing will be proceeded in close cooperation with the operator. The output of the work will rate risk of tested location and compare it with Vírský oblastní vodovod as two most important sources of water for the Brno city.

Bibliografická citace

MAŠKOVÁ, Jana. Analýza rizik vodárenských systémů. Brno, 2011. 100 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně.

Prezentace práce