Analýza rizik vodárenských systémů

2010-11 

 

Název práce

Analýza rizik vodárenských systémů

Student

Bc. Martina Valešová

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

Předmetem diplomové práce bude zapojení do projpektu Národního programu výzkumu II č. 2B06039 – Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou, jehož řešení probíhalo v letech 2006 – 2010. Cílem bude doplnění Katalogu nežádoucích stavů o nežádoucí stav „Přerušované zásobování pitnou vodou“ – zpracování katalogového listu pro hodnocení rizik. Další částí bude implementace vyvinuté metodiky analýzy rizik na konkrétní lokalite BVK pomocí softwarové aplikace WaterRisk. Řešit se bude zdroj povrchové vody z Vírské přehradní nádrže, úpravna vody Švařec, dálkový přivadeč vody Vírský oblastní vodovod a vodojem Čebín.

Summary

Subject of diploma thesis will be involving in project of National program of research II n. 2B06039 – Risk identification, kvantification and management of public drinking water system, whose solving took its course between 2006 and 2010. Aim will be to complete Undesired events database by undesired event „Intermittent supply“ – elaboration of database sheet for risk evaluation. Next part will include the implementation of the developed methodology of risk analyse on concrete localite of water utilites in Brno throught the use of software application WaterRisk. I will solve the resourse of surface water from Vír storage reservoir, water plant Švařec, supply conduit line „Vírský oblastní vodovod“ and water tank Čebín.

Bibliografická citace

VALEŠOVÁ, Martina. Analýza rizik vodárenských systémů. Brno, 2011. 100 s. Diplomová práce. Vysoké
učení technické v Brne, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí.

Prezentace práce