Analýza rizik násoskových řadů

2011-12

Název práce

Analýza rizik násoskových řadů

Student

Bc. Markéta Outratová

Vedoucí práce

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Oponent

Ing. Miroslav Svoboda

Abstrakt

Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, a ověření na konkrétním prameništi. Práce je řešena v souladu s metodikou analýzy rizik WaterRisk. Obsahem práce je shrnutí hydrauliky násoskových řadů a jejich využití v praxi, dále identifikace nebezpečí, definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů a následků na násoskových řadech a jejich ověření na konkrétním prameništi v rámci případové studie.

Summary

The master’s thesis discusses siphon pipes that are used to collect groundwater. The goal of work is to define the most frequent undesired events that may appear on siphon pipes, and verifying the individual springs. The work is addressed in accordance with the metodology of risk analysis WaterRisk. The content of the work is a summary of the hydraulic of siphon pipes and their use in practice, hazard identification, defining the most frequent undesired events and consequences on siphon pipes, and their verification in the spring in a particular case study.

Bibliografická citace

OUTRATOVÁ, Markéta. Analýza rizik násoskových řadů. Brno, 2012. 98 s., 2 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D. 

Prezentace práce