Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Metodiky hodnocení technického stavu stokových sítí

AR: 2021/22

Student

Palkovská Vendula

Vedoucí

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá metodikami hodnocení stavebně-technického stavu stokových sítí. Práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů týkající se stokové sítě, seznámení se s problematikou čištění, průzkumu a poruch stokových sítí a dále obsahuje metodiky pro vyhodnocení technického stavu stokových sítí používané u nás i v zahraničí. V druhé praktické části bylo na základě kamerové prohlídky vybraného úseku stokové sítě provedeno zatřídění poruch a vyhodnocení dle tří metodik a jejich následná komparace.

Summary

The bachelor’s thesis deals with methodologies for evaluating the construction and technical condition of sewer networks. The work consists of two parts. The first theoretical part is focused on the description of basic concepts related to the sewer network, acquaintance with the issues of cleaning, research and faults of sewer networks and also contains methodologies for evaluating the technical condition of sewer networks used in our country and abroad. In the second practical part, based on a camera inspection of a selected section of the sewer network, the classification of faults and evaluation according to three methodologies and their subsequent comparison were performed.

Citace

PALKOVSKÁ, Vendula. Metodiky hodnocení technického stavu stokových sítí. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D..