Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Hospodaření s dešťovými vodami v komerčních objektech

AR: 2021/22

Student

Bekmukhambetova Nuriia

Vedoucí

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Anotace

Diplomová práce se zabývá řízením dešťové vody v komerčních a administrativních budovách. Cílem této závěrečné práce je popsat systém řízení dešťové vody s důrazem na její zpětné použití. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou studovány závazné podmínky, stejně jako jednotlivé technologie a prostředky, které by měly být zahrnuty v implementaci systému řízení dešťové vody. Praktická část práce zahrnuje analýzu možnosti využití dešťové vody pro potřeby Hasičského záchranného sboru v Havlíčkově Brodě. Výsledkem této práce bude výpočet přibližné doby návratnosti navrhovaného systému.

Summary

This diploma thesis is devoted to a rainwater management in commercial and administrative buildings. The goal of this work is to describe rainwater management system with a focus on its later usage. The work is divided into theoretical and practical parts. The first part examines the binding conditions, as well as the individual technologies and devices that must be included in the implementation of a rainwater management system. The practical part of the work is an analysis of the possibility of using rainwater for the needs of the fire brigade in Havlíčkův Brod. The result of this work is a calculation of the approximate payback period of the proposed system.

Citace

BEKMUKHAMBETOVA, Nuriia. Hospodaření s dešťovými vodami v komerčních objektech. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA.