Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelové řešení nakládání se srážkovými vodami u vybraných typů staveb pro bydlení

AR: 2021/22

Student

Šoustal Michal

Vedoucí

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce obsahuje modelové řešení nakládání se srážkovými vodami, kde u vybraných typů staveb pro bydlení jsou navržena určitá opatření. Jejím cílem je navrhnout hospodářské využití srážek ve prospěch obyvatel a životního prostředí. V úvodní části je seznámení s vodovodními sítěmi, jakostí srážkových vod a s právní legislativou. V teoretické části jsou popsána jednotlivá vsakovací a retenční zařízení, která se v dnešní době využívají. Dále jsou uvedeny matematické metody a postupy, které byly aplikovány ve výzkumu. V teoretické části jsou také popsány možné dotační programy pro využití finanční podpory pro zachycování srážkových vod. Výzkum začal průzkumem a poté byla provedena analýza veřejného a soukromého prostoru, ve kterých se stavební objekty nacházejí a zbývající data byla provedena z ČSN norem. V části praktické byly provedeny hydrometeorologické výpočty, poté podle zjištěných právních náležitostí, byla následně navržena opatření k realizaci. Orientační rozpočet navrhovaných opatření byl vyhotoven kalkulací agregovaných RTS cen. Následované dotační příspěvky, které mohou pokrýt část nákladů vytvořených opatření.

Summary

The bachelor's thesis contains a model solution for rainwater management, where certain measures are proposed for selected types of residential buildings. Its aim is to propose the economic use of precipitation for the benefit of the population and the environment. The introductory part is acquainted with water supply networks, rainwater quality and legal legislation. The theoretical part describes the individual infiltration and retention devices that are used today. The following are mathematical methods and procedures that have been applied in the research. The theoretical part also describes possible subsidy programs for the use of financial support for rainwater capture. The research began with a survey and then an analysis of the public and private space in which the buildings are located and the remaining data were performed from ČSN standards. In the practical part, hydrometeorological calculations were performed, then according to the identified legal requirements, measures were subsequently proposed for implementation. The indicative budget of the proposed measures was prepared by calculating aggregated RTS prices. Followed by subsidy contributions, which may cover part of the costs of the measures created.

Citace

ŠOUSTAL, Michal. Modelové řešení nakládání se srážkovými vodami u vybraných typů staveb pro bydlení. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Jan Ručka, Ph.D..